Курсове

default

Медиация в университета или Как да водим успешни преговори


Кога и къде
Курсът стартира на: Ноем. 19, 2019
Продължителност: 8 часа
Обучението е насочено към студенти
Икономически университет- Варна и Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“ организират Обучение по водене на преговори за студенти.
Обучението е насочено към студенти от Икономически университет- Варна.
Темите, включени в програмата ще помогнат на участниците да идентифицират навреме конфликтните ситуации и ще получат инструментариум с който да водят преговори уверено и с успех.
Обучението има висока стойност за начинаещи предприемачи- както за комуникацията им с външни партньори, така и вътре, в екипа.
Запиши се сега!

Информация за курса


Кой ще води обучението?
Лиляна Савова
Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието, и действащ към Центъра за медиация към Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове.

Учредител на Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове и от създаването му- Председател на УС.

Медиаторската й практика е в сферата на: Търговска медиация /спорове по търговски сделки, между съдружници и съсобственици, по договори за строителство, договори за услуги, наемни и вещни отношения, други/; Семейна медиация; Медиация в здравеопазването; Корпоративна медиация /в организацията/;

Обучител в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, преговори и разрешаване на конфликти.

Има направени публикации в областта на търговската медиация и медиация в здравеопазването.
Има магистърска степен по право и магистърска степен по Здравен мениджмънт.

Има следните специализации: Морско право; Търговска медиация; Семейна медиация;  Медиация в здравеопазването; Корпоративен маркетинг в класа на проф. Филип Котлър.
Участва в разработването на проекти и пилотното въвеждане на Медиацията в училище, Медиация в университетските зали, Медиация в публичния сектор и др.


Венета Иванова
Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието под номер 20140404007 и действащ към Центъра за медиация към Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове.
Медиаторската й практика е в сферата на: Семейна и Училищна медиация, Корпоративна медиация /в организацията/, Медиация в здравеопазването.

Сертифициран обучител в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, водене на преговори и разрешаване на конфликти, комуникативни умения и емоционална интелигентност.
Има масистърка степен  „Психологично консултиране” и Следдипломна квалификация „Организационно консултиране и диагностика”;

Сертифициран  Психотерапевт, обучаван в Школата по позитивна психотерапия ДППБ, в рамките на World Assosiation ot Positive Psychotherapy- WAPP.

Сертифициран Хипнотерапевт и Арт терапевт.
Има следните специализации: Търговска медиация; Семейна медиация; Майсторски клас „Методология за създаване на програми за профилактика на здравето“ при проф. Лариса Цветкова, Санкт-Петербургски държавен университет, Русия;
Участва в разработването на проекти и пилотното въвеждане на Медиацията в училище. Разработва и участва в множество проекти, свързани с индивидуално и групово консултиране и терапия на деца и семейства в риск.

Учебна програма


11:00- 11:20 Въведение;
11:20- 11:50 Конфликтът;
11:50- 12:30 Основни подходи за водене на преговори.
12:30- 13:10 Какво е медиация? Медиацията като вид преговори. Учебен филм.
13:10- 13:50 Симулирани преговори. Дискусия.
13:50- 14:00 Заключение