Курсове

default

Сертифициращо обучение за медиатори


Цена: 494 лв.
Кога и къде
Курсът стартира на: Март 16, 2020
Продължителност: 16 Март- 1 Април 2019 г.
Този курс представлява практическо обучение за медиатори с обща продължителност 6 дни. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.
Запиши се сега!

Информация за курса


Какво представлява обучението?
Този курс представлява практическо обучение за медиатори с обща продължителност 6 дни. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.
Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, участие в 5 симулирани медиации (изискват се минимум 3), теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.
Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от обучения по медиация и процедури по медиация в България през последните 10 години.
Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация, в следствие на прекия ни опит от обучения по медиация с международни екипи от САЩ, Великобритания, Германия, Италия.
Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

За кого е подходящ този курс?
Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.

В курса ще научите повече за:
– Конфликта и способи за разрешаване на спорове;
– Процедурата по медиация- предимства, етапи, участници, видове;
– Правна рамка на медиацията в България и в Европа;
– Центрове за медиация;
– Процедура по препращане към медиация от съда.

Учебна програма


9:30 ч.- 10:00 ч. Въведение
10:00 ч.- 11: 30 ч. Основни понятия. Цел и средства на регламента. Отчетност и отговорност на администратора.
11:30 ч.- 11: 45 ч. Кафе пауза
11:45 ч.- 13:00 ч. Законосъобразност на обработването на лични данни. Права на субектите на данни.
13:00 ч.- 14:00 ч. Обедна пауза
14:00 ч.- 15:30 ч. Длъжностно лице по защита на данните. Надзорен орган. Средства за правна защита. Отговорност за причинени вреди и санкции.
15:30 ч.- 15.45 ч. Кафе пауза
15:45 ч.- 17.00 ч. Процедури. Обобщение на новите положения в регламента.
17: 00 ч.- 17: 30 ч. Заключение